Értem A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Garancia , szavatosság

Cégünk ügyel arra, hogy megfelelő minőségű termékeket előállító gyártók termékeit forgalmazza. Beszerzéseinknél probáljuk a termékekről a lehető legtöbb információt megszerezni és azok minőségéről a lehető legjobban tájékozódni.
Az általunk forgalmazott gyártók rendelkeznek hazai képviselettel, akik segítségünkre lehetnek az esetleges problémák vagy egyedi igények megoldásában.

Ha egy terméknél hibát tapasztal a garancialevélben kapott szervíznél vagy ügyfélszolgálatunknál jelezze és munkatársaink tovább irányítják a megfelelő helyre vagy segítenek a megoldásban.

Kérdés esetén keresse munkatársainkat akik szívesen segítenek.

Kellékszavatosság: Ön a Forgalmazó hibás teljesítése esetén a Forgalmazóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Választása szerint a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ár arányos leszállítását vagy a hibát a Forgalmazó költségére Ön is kijavíthatja, kijavíttathatja vagy - végső esetben – c) a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Forgalmazó adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Forgalmazó értékesítette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság: A Termék hibája esetén Ön - választása szerint - a fenti kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Forgalmazóval vagy a termék gyártójával szemben. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék e jog gyakorlása szempontjából akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az azt teljesítővel szemben érvényesítheti.

Jótállás: A fenti szavatossági igényektől meg kell különböztetni a jótállást. Az Eladó az általa forgalmazott termékekre jótállást (hétköznapi szóhasználattal garanciát) nem vállal, azonban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján bizonyos termékekre vonatkozóan jótállási kötelezettsége áll fen.
 
A jótállás jogszabály által előírt időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
 
A forgalmazott termékeink egy részénél továbbá a gyártó egyoldalú nyilatkozattal jótállási kötelezettséget vállal.Ezen termékekre gyártótól és terméktől függően 12 és 120 hónap közötti garanciát vállalnak a gyártók vagy képviseleteik. A jótállási határidő azonban nem lehetett rövidebb a jogszabály által kötelezően előírt jótállás határidejénél.
 
A Forgalmazó a jogszabályi, illetve a vállalt jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Forgalmazó a jogosult felhívására - megfelelő határidőben – a jótállásban vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.
 
A jótállási idő a termék átvételétől kezdődik meg. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
 
Meghibásodás esetén a termékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. Azoknál a termékeknél ahol nincs garancialevél mellékelve és hibát észlel keresse ügyfélszolgálatunkat. A termékek garanciális szervízpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Garanciális időkről a Garancia menüpontban kaphat bővebb felvilágosítást. Javasoljuk, hogy a Vásárláskor kapott számlát vagy blokkot őrizze meg, mert a garanciális hiba bejelentésekor a szervíz vagy a gyártó kérheti. A számlával vagy blokkal tudja bizonyítani, hogy a termék még a garancia időn belül van. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a termékek hibája miatti bármely reklamációnál szükség van a termék vásárlását igazoló blokkra vagy számlára amivel a vásárlást és annak idejét igazolni tudja.

Kérésre a forgalmazott termékekről lehetőség szerint műszaki rajzot vagy bekötési, előkészítési rajzot küldünk, illetve csatoljuk a szállítói megfelelőségi nyilatkozatot.

Csempecentrum